UTAZÁSI SZERZŐDÉS


1.        A Halihóóó Utazási Iroda által szervezett utazásokra a Ptk. 415.§-a, valamint az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996 számú (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a jelen szerződési feltételekben foglaltak irányadók. Az Iroda a vagyoni biztosíték tekintetében a QBE Atlasz Biztosítóval kötött szerződést.

2.        Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utas vagy képviselője az utazást megrendelte és a részvételi díj legalább 40%-t előlegként befizette, valamint a Halihóóó a jelentkezést elfogadta, és nyilvántartásba vette.

3.        A Halihóóó nem köteles vizsgálni az utas képviselőjének képviseleti jogát.

4.        Az utazási szolgáltatás részletes tartalmát, úgymint az utazás időtartamát, az egyes résszolgáltatások meghatározását, minőségi jellemzőit, a teljesítés módját, a részvételi díjat a Halihóóó által kiadott és jelen szerződés részét képező Utazási ajánlat, valamint a Halihóóó által legkésőbb az utazás kezdetekor kiadott részvételi jegy tartalmazza.

5.        A részvételi díj tartalmazza az utazás programjában szereplő szolgáltatások árát, az iroda szervezési díját valamint az általános forgalmi adót.

6.        Bel- vagy külföldi árváltozás, fuvardíjváltozás, valamint valutaárfolyam-változás esetén a Halihóóó az utazás megkezdése előtt 15 nappal a részvételi díjat felemelheti. Amennyiben az emelés a 10%-t meghaladja, az utas az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az utazástól költségmentesen elállhat.

7.        A teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtti 30. napig külön felszólítás nélkül kell kiegyenlíteni. 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj a jelentkezéskor fizetendő. A befizetés elmulasztása esetén az utazás lemondottnak tekintendő és az Utas a részvételi díjnak csak a Halihóó költségeinek levonása után maradó hányadra tarthat igényt.

8.        A Halihóóó az utazás megkezdése előtti 15 nappal kártérítés nélkül a befizetett
összeg teljes visszafizetésével lemondhatja az utat az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában. Ha a Halihóóó a szerződéstől egyéb okból áll el, az utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás értéke magasabb, a különbözet az utast terheli, ha alacsonyabb, a különbözet részére visszajár. Ennek hiányában az utas követelheti a befizetett részvételi díj és annak évi 20%-os mértékű kamatának részére történő visszafizetését.

9.        Amennyiben a szerződés az utazás közben szűnik meg, a Halihóóó az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, azok költségét megelőlegezi. Az intézkedés költsége csak akkor terheli a Halihóóót, ha a szerződés megszűnése neki felróhatóan, vagy érdekkörében felmerülő okból következett be.
Ha a szerződés az utazás megkezdését követően azért szűnik meg, mert az utast jogszabályok megszegése miatt az utazásból kizárják, csak az igénybe nem vett és a Halihóó partnerei által le nem számlázott szolgáltatások ellenértékére tarthat igényt azzal, hogy a részvételi díjban szereplő közös költségek és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

10.        Ha az utas nem az előzőekben meghatározott okból áll el a szerződéstől, az utazáson nem jelenik meg (no show) vagy az utazáson az érdekkörében álló egyéb okból nem vesz részt, a Halihóóó a részvételi díj alábbi százalékának megfelelő összegű kötbér illeti meg:
Egyszeri kezelési költség:                2. 000,-Ft/fő
35.-22. napig                                      20%
21.-15. napig                                      40%
14. - 8. napig                                      75%
7. - 3. napig                                      90%
2 napon belül vagy lemondás nélkül        100%
A menetrendszerinti repülőjegyek árának visszatérítésére az egyes légitársaságok által kiadott szabályok vonatkoznak, ugyancsak ezek irányadóak a módosítási költségek felszámításakor is.
    
11.        Amennyiben a Halihóóó nem szerződésszerűen teljesít, köteles a részvételi díjat megfelelően leszállítani. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem követelheti a részvételi díj leszállítását. Az utazás során harmadik személyeknek okozott károkért (ideértve a szálláshelyen okozott károkat is) az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az utas minőségi kifogásait haladéktalanul köteles bejelenteni a Halihóóó helyi képviselőjének, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak, aki a bejelentést köteles teljes terjedelmében jegyzőkönyvezni és a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak átadni. A kártérítési igényt a hazaérkezéstől számított 8 napon belül kell bejelenteni, a helyszíni jegyzőkönyv csatolásával. Helyszíni jegyzőkönyv hiányában az utasnak kell bizonyítania a nem megfelelő teljesítés tényét.

12.        A Halihóóó nem felel azért, ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis maior - háború, járvány, természeti katasztrófa, sztrájk stb.) miatt hiúsul meg vagy programjában változás következik be. Az ebből eredő költségek az utast terhelik.

13.        A Halihóóó fenntartja a jogot, hogy kivételes esetben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, illetve azokat más, a meghirdetettel azonos jellegűre és értékűre cserélje fel.

14.        A Halihóóó köteles a szerződésszegéssel okozott károk megtérítésre, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általánosan elvárható.

15.        A Halihóóó nem felel a közlekedési vállalatok járatainak késéseiért, szolgáltatásának elmaradásáért, illetve ezek miatt további szolgáltatások elmaradásáért. Az indulás és érkezés napja nem feltétlenül jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam csökkenése miatt az utas a részvételi díj csökkentését illetve kártérítést nem követelhet.

16.        A jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban békés úton kötelesek intézni. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Designed by GOEMO.de
Új esély a gyógyulásra!
Copyright by Halihóóó Kft.   ­­­©    Minden jog fenntartva
Joao de Deus

Gyógyítás
Szent Ignác ház
Csoportos utazás
Gyakori kérdések
Magunkról
Utasaink írták
Halihóóó Utazási Iroda
Új esély a gyógyulásra!
Joao de Deus

Utazási szerződés
Főoldal
Vendégkönyv
Cégadatok
Bemutatkozás
Olvasnivalók
travel@halihooo.eu
Joao
Fotóalbum
Hírlevél